Hye Resolved

i work in telnet with telnetlib

Thank