Hye Resolved i work in telnet with telnetlib Thank